TPG 703 01

316,00 Kč
S DPH

Průmyslové plynovody

Počet

Se zavedením ČSN EN 15001-1, 2 byla zrušena ČSN 38 6420. Na základě výsledku analýzy problematiky
plynovodů pro průmyslové využití (dále jen průmyslových plynovodů) byla zpracována TPG 703 01, která společně
s ČSN EN 15001-1, 2 komplexně pokrývají předpisové zajištění problematiky těchto plynovodů na úrovni
normativních dokumentů a mají i vazbu na ČSN EN 1775.
Tato technická pravidla stanoví zásady pro navrhování (projektování), zřizování, zkoušení, uvádění do provozu,
provoz, údržbu a opravy plynovodů s provozním tlakem do 60 bar (6 MPa) včetně, od výstupu ze sítě provozovatele
přepravní a distribuční soustavy v předávacím místě (zpravidla hlavní uzávěr plynu – HUP), k vstupnímu
připojení spotřebičů a technologických zařízení zákazníků (odběratelů), ve kterých se plyn spaluje, a pro plynovody
s plyny vlastní výroby a plyny vznikajícími v průmyslových závodech jako produkt výrobních technologických
procesů.

TPG 703 01 se skládají z následujících částí:
Část I Všeobecné zásady pro navrhování, stavbu a provoz průmyslových plynovodů;
Část II Plynovody zemního a degazačního plynu;
Část III Plynovody koksárenského plynu, vysokopecního plynu, konvertorového plynu a generátorových plynů;
Část IV Plynovody bioplynu;
Část V Citované a související předpisy.

V současné době jsou podrobnějšími národními předpisy pro plynovody se zkapalněným ropným plynem (LPG)
ČSN 38 6462 Zásobování plynem – LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití, a TPG 402 01 Tlakové stanice,
rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG), proto nebyla problematika odpadních rafinérských
topných plynů zařazena. Rovněž podle doporučení odborníků z hutnictví byla problematika koksárenského plynu,
vysokopecního plynu, konvertorového plynu, vysokoenergetických a nízkoenergetických generátorových plynů
spojena do jedné části.
Tato pravidla neplatí pro plynovody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním
tlakem do 5 bar (0,5 MPa) včetně a dále pro plynovody v průmyslu s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar
včetně, které neslouží průmyslovému využití, pro které platí ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Tato technická pravidla platí od 1. 7. 2011.

Mohlo by vás také zajímat