TPG 702 04

286,00 Kč
S DPH

TPG 702 04

Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení  a  provoz  plynovodů  a  plynovodních  přípojek z  oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně pro rozvod topných plynů, s výjimkou zkapalněných uhlovodíkových plynů. V rámci revize byly provedeny úpravy textu vyplývající ze zkušeností praxe a znění technických pravidel bylo uvedeno do souladu s platnými legislativními předpisy a technickými normami. Mimo jiné byla technická pravidla doplněna o podrobný popis materiálu a provedení čichaček včetně schémat jejich uspořádání, byla upřesněna časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí a do přílohy doplněn příklad vyhodnocení zkoušky těsnosti.

Počet