TPG 920 23

283,00 Kč
S DPH

Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi

Počet

Tato technická pravidla uvádějí přehled izolací a izolačních systémů pro tovární izolace trubek a izolací potrubí, jejich součástí a nádrží prováděné na stavbě, prostředků mechanické ochrany, u nichž byla ověřena protikorozní účinnost, a stanovují požadavky pro volbu izolačních systémů zařízení uložených v zemi a jejich zabezpečení v plynárenství.

Tato pravidla dále uvádějí požadavky pro volbu izolačních systémů včetně ochrany izolací proti mecha­nickému namáhání, povolené postupy izolování plynovodů na stavbě včetně oprav vad izolací a povo­lené postupy a druhy izolací armatur a ocelových nádrží uložených v zemi.

 V těchto pravidlech jsou rovněž uvedeny zásady pro kontrolu a zkoušení izolací a izolačních systémů při výstavbě.

 

NAHRAZENÍPŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Jedním ze základních materiálů konstrukcí používaných v plynárenském průmyslu jsou konstrukční oceli, které bez dostatečné protikorozní ochrany při expozici v atmosféře korodují, což může vést ke snížení životnosti konstrukce, popřípadě k poruchám a haváriím. Z důvodů omezení, případně vyloučení vzniku ztrát způsobených korozí je nutné ocelové konstrukce po dobu jejich požadované životnosti chránit.

Technická pravidla 920 23 představují souhrn doporučení a metodických pokynů pro zavádění systému protikorozní ochrany povrchových zařízení a veškerých konstrukcí používaných v plynárenském průmyslu. Obecně se jedná o veškerá povrchová technologická zařízení přepravy, skladování a rozvodu plynu včetně nosných konstrukcí. V této souvislosti je nutné zohlednit provozní zatížení příslušných zařízení a zátěž v závislosti na podmínkách, které představuje prostředí v dané lokalitě, tj. především agresivitu atmosféry.
 
Hlavním cílem doporučení a postupů, předkládaných těmito pravidly, je dosažení dlouhodobé životnosti aplikovaných systémů protikorozní ochrany na veškeré konstrukce používané v plynárenském průmyslu, což směřuje k efektivnosti prováděných povrchových úprav při současném zabezpečení dlouhodobé provozuschopnosti a bezpečnosti jednotlivých komponent i technologických celků.
 
Před návrhem protikorozní ochrany stávajících konstrukcí, tj. v případě oprav, je bezpodmínečně nutné provést detailní korozní průzkum stavu konstrukce a její protikorozní ochrany. V případě návrhu protikorozní ochrany stávajících konstrukcí, obnovy a/nebo rekonstrukce, je volba protikorozních ochran omezena, např. konstrukčním materiálem. Volba protikorozních opatření je omezena také možností přípravy povrchu, např. pokud není možné otryskání apod. Všechna omezení musí být při navrhování brána v úvahu.


Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími sedanou problematikou.


Platnost od 1. 12. 2010