Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Toto jsou závazné obchodní podmínky internetového obchodu www.eshopcps.cz (dále jen "eshopCPS"). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem internetového obchodu Českého Plynárenského Svazu (dále jen "ČPS") na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "zákazník") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku. Jsou uzavírány v českém jazyce.

Cenové podmínky

Cena uvedená v internetovém obchodě je cena s DPH. K této ceně se připočítávají expediční poplatky v závislosti na celkové výši objednávky, není-li uvedeno jinak. Český plynárenský svaz ( dále jen ČPS) si vyhrazuje právo měnit cenu produktů v internetovém obchodě. Změna ceny bez předchozího upozornění a odsouhlasení zákazníkem není možná na již potvrzených objednávkách.

Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Zejména nesmí kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný ze zakoupených produktů ČPS. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník dopouští trestného činu.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

  1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
  4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Záruka vrácení peněz

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem zákazníka jako fyzické osoby (nikoliv jako právnické osoby nebo podnikatele).

Rozhodne-li se zákazník odstoupit od kupní smlouvy, je nezbytně nutné dodržet níže uvedené podmínky:

  • Doručit zboží na vlastní náklady poštou (ne dobírkou) nebo osobně odevzdat v sídle ČPS, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
  • Vrácené zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být kompletní (např. kniha vč. CD-ROM)
  • Zboží musí být zakoupené v internetovém obchodě www.eshopcps.cz (záruka vrácení peněz se nevztahuje na produkty zakoupené v sídle společnosti, v jiných internetových obchodech, na školeních a jiných akcích pořádaných ČPS)

ČPS vrací pouze peníze za zboží, nikoli peníze za expediční poplatky. Vrácení peněz bude uskutečněno pouze na základě dobropisu potvrzeného zákazníkem. Záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na území České republiky.