TPG 700 03

394,00 Kč
S DPH

Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení

Počet

Tato technická pravidla, v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., stanovují podmínky pro provádění pracovních

činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a k umísťování staveb v bezpečnostních

pásmech plynových zařízení.

V souladu s TPG 702 04, ČSN EN 1594 a ČSN EN 12732+A1 se plynovody zařazují do skupin A a B:

Skupina A – plynovody s tlakem do 16 bar včetně;

Skupina B – plynovody s tlakem nad 16 bar.

Dále se skupiny A a B dělí do podskupin takto:

Podskupina A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně;

Podskupina A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně;

Podskupina A3 – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně;

Podskupina B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně;

Podskupina B2 – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TIN 700 03 schválené dne 10. 12. 2010.

Změny oproti předchozím TIN

Tato technická pravidla byla doplněna o podmínky pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech stávajících

(provozovaných) vysokotlakých plynovodů a dalších plynových zařízení.

Stanovená minimální dovolená vzdálenost staveb (objektů) od vysokotlakých plynovodů podskupin A3, B1 a B2

kategorií I až VIII, uvedená v Příloze 2, vychází z Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu a studie

Stanovení minimální vzdálenosti staveb od plynovodů.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost technických pravidel od 1. 9. 2017

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 315,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 700 03.