TPG 941 02

156,00 Kč
S DPH

Komíny, kouřovody, odtahy spalin

Počet

Tato technická pravidla se zaměřují na problematiku odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Tato pravidla
navazují na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a ČSN 73 4201:2010 Komíny
a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
V technických pravidlech jsou například uvedeny požadavky na kontroly a revize spalinových cest, podrobněji
je zde popsán způsob odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší.
Tato technická pravidla platí pro kouřovody a komíny, kterými se odvádí spaliny od všech typů spotřebičů
na plynná paliva v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při mokrém
a suchém provozu.

 Platnost od 1. 7. 2011.