TPG 704 01 (konsolidované znění z 29. 5. 2013)

840,00 Kč
S DPH

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

Počet

Technická pravidla TPG 704 01 vycházející z ustanovení ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 704 01 schválená 18. 12. 2008 a jsou vydána jako konsolidované znění, ve kterém je zapracována Změna 1 schválená 29. 5. 2013.

Změny proti předchozím TPG

Nově jsou stanoveny základní technické předpoklady pro správnou instalaci a používání odběrných plynových zařízení v návaznosti na v současné době často prováděné rekonstrukce a stavební úpravy bytového fondu. Důraz je kladen na bezpečný a spolehlivý provoz odběrného plynového zařízení.

Zásadní změnou je nový pohled na průvzdušnost oken a dveří. U nově instalovaných oken s dorazovým nebo středovým těsněním, např. plastových oken nebo dřevěných eurooken, se nově neuvažuje s průvzdušností a pro přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení B jsou stanoveny nové zásady – zřízení samostatných větracích otvorů nebo větracího potrubí. Pro správné navržení a kontrolu přívodu spalovacího vzduchu samostatnými větracími otvory či potrubím, jsou nově v přílohách těchto pravidel uvedeny grafy závislosti průtoku vzduchu na průřezové ploše otvoru nebo potrubí. Pro umisťování a provoz plynových spotřebičů v provedení A jsou, s ohledem na zkušenosti z praxe, technické požadavky zjednodušeny, naproti tomu u spotřebičů v provedení B jsou stanoveny nové požadavky pro kontrolu provozu, která lépe ověří správnou funkci spotřebiče a správný způsob přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Nově je pak v příloze navržen i graf stanovující lhůtu servisních kontrol plynového spotřebiče v závislosti na naměřené koncentraci CO ve spalinách. 

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. 

Platnost technických pravidel od 1. 8. 2013

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 435,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 704 01.