TPG 925 01

244,00 Kč
S DPH

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu

Počet

Tato technická pravidla, která vycházejí z praktických zkušeností, jsou návodem k optimální aplikaci nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v praxi.

Použití těchto pravidel nevylučuje použití interních materiálů provozovatelů plynárenských zařízení v jejich místních podmínkách, pokud nejsou v přímém rozporu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 925 01 schválená 22. 4. 2009.

Změny proti předchozím TPG

Technická pravidla byla aktualizována s ohledem na současný stav obecně závazných právních předpisů a českých technických norem. Pravidla nově uvádějí maximální přípustné koncentrace hořlavé látky při různých činnostech prováděných v prostorech s nebezpečím výbuchu a upřesňují definice jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu. Dále byly doplněny zásady pro používání přenosných elektrických/elektronických přístrojů  v prostorech s nebezpečím výbuchu. Rovněž byly aktualizovány přílohy "Požárně technické chararkteristiky zemního plynu a odorantů", "Zásady pro stanovení zón na pracovištích" a "Vzor Příkazu "V".

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 195,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 925 01.