TPG 923 01

398,00 Kč
S DPH

Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení.

Počet

Účelem těchto technických pravidel je stanovit zásady činností a podmínky pro provádění ověřování odborné úrovně a kvality práce v rámci dobrovolné certifikace právnických a podnikajících fyzických osob, které vykoná­vají činnost v oblasti plynárenských zařízení. Povinnost ověření odborné způ­so­bilosti podle těchto pravidel nevyplývá z žádného právního předpisu.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 923 01-1 a TPG 923 01-2 schválená 18. 11.2008.

Změny proti předchozím TPG

Tato technická pravidla byla zpracována na základě praktických zkušeností při aplikaci TPG 923 01-1 a TPG 923 01-2. Do pravidel byly zapracovány Změna 1 TPG 923 01-1,Změny 1, 2 a 3 TPG 923 01-2 a nové zásady procesu certifikace, vycházející z ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067.

V těchto technických pravidlech je zpracována obecná část podle ČSN EN ISO/IEC 17065, kde je kladen důraz na nestrannost při posuzování a samostatnost při činnostech certifikačních orgánů. Integračním prvkem je Grémium, které stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé certifikační rozsahy v zájmu zajištění jednotného přístupu certifikačních orgánů působících v této oblasti a vymezuje konkrétní požadavky na personální zajištění, technické vybavení, na výrobní, montážní a skladovací prostory a na systém řízení kvality v posuzovaných organizacích, které vstupují do procesu certifikace. Vymezením těchto požadavků jsou stanovena jednotná pravidla certifi­kač­ního procesu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé certifikační orgány musí být akreditovány, zajišťuje kontrolu jejich činnosti nezávislý subjekt, tj. Český institut pro akreditaci o.p.s. (dále jen „ČIA“).  

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy, ČIA a dalším organizacemi zabýva­jícími se danou problematikou.

Platnost od 1. 7. 2015

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 214,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.